Ο ιστότοπος, όπου βρίσκεσθε, αποτελεί παράρτημα του e-περιοδικού Νυχθημερόν της Ζακύνθου και αφορμήθηκε από την διάθεση των συντελεστών του ζακυνθινού αυτού ηλεκτρονικού ιστότοπου για μια μικρή έστω συμβολή στo έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και μάλιστα του δραστήριου Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Ιωάννου, του Ζακυνθίου. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος της μεγάλης και φτωχής αυτής αφρικανικής χώρας επωμίσθηκε από τον Οκτώβριο του 2010 τον ευαγγελισμό εις Χριστόν των Μοζαμβικανών, υπό το πατρικό βλέμμα του προεστώτος του δευτερόθρονου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄.

E-mail ιστότοπου: orthomoz@gmail.com / Επικοινωνία με την Ιερά Επισκοπή Μοζαμβίκης: naosgr@gmail.com

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ "ΑΛΗΘΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ (13.4.2013)

12.3.14

Σύναξη Προκαθημένων εν Κωνσταντινουπόλει, 6-9 Μαρτίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ – ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

  ***

Mensagem dos Patriarcas das Igrejas Ortodoxas 

(Phanar, March 6-9, 2014)

***

Synaxis of the Primates of the Orthodox Churches
(Phanar, March 6-9, 2014)
Message

*** 

Synaxis de los Primados de las Iglesias Ortodoxas
(Fanar, Μarzo 6 al 9 de 2014)
Mensaje

***

ПОСЛАНИЕ
ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
(6 – 9 марта 2014 года, Фанар)

***

 
Την 9η Μαρτίου ε.έ., Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’, συμμετείχε στο, τελεσθέν στον Ι.Ναό Αγ.Γεωργίου Φαναρίου, πανηγυρικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, των ευρισκομένων στην Κωνσταντινούπολη για την Σύναξη την οποία συνεκάλεσε ο προεξάρχων Οικουμενικός Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος Α’. Της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου ακολούθησε η εξ άμβωνος ανάγνωση του Κοινού Ανακοινωθέντος των Προκαθημένων, το οποίο έχει ως κάτωθι:
Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἀνά τόν κόσμον ἀδελφούς χριστιανούς καί πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, εὐλογίαν ἀπό Θεοῦ καί ἀσπασμόν ἀγάπης καί εἰρήνης.
"Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περί πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπί τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καί τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καί πατρός ἡμῶν" (Α΄ Θεσ. α΄ 2-4).

1. Συνελθόντες διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τῇ προσκλήσει τοῦ τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως Ἀρχιεπισκόπου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν Φαναρίῳ, μεταξύ 6ης καί 9ης Μαρτίου 2014, συνεσκέφθημεν ἐν ἀδελφικῇ ἀγάπῃ περί τῶν ἀπασχολούντων σήμερον τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν ζητημάτων. Συλλειτουργοῦντες τῷ Κυρίῳ ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατά τήν εὔσημον καί μεγαλώνυμον ταύτην Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπευθύνομεν πρός ὑμᾶς λόγον ἀγάπης, εἰρήνης καί παρακλήσεως.
Ἡ  Μία, Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ἐν τῷ κόσμῳ παροικοῦσα, βιώνει καί αὕτη τάς προκλήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἑκάστης ἐποχῆς. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πιστή εἰς τήν Ἱεράν Παράδοσιν, εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ διάλογον μετά τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, συμπάσχει μετά τῶν ἀνθρώπων καί συμμερίζεται τήν ἀγωνίαν των. «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8-9).
Οἱ πειρασμοί καί αἱ προκλήσεις τῆς ἱστορίας εἶναι ἰδιαιτέρως ἔντονοι εἰς τάς ἡμέρας μας καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν δυνάμεθα νά εἴμεθα ἀμέτοχοι εἰς αὐτά ἤ ἀδιάφοροι ἀπέναντί των. Διά τόν λόγον αὐτόν  συνήλθομεν ἐπί τό αὐτό διά νά ἐγκύψωμεν εἰς τούς πειρασμούς καί τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ἡ ἀνθρωπότης. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β΄ Κορ. ζ΄ 6) οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Ἀποστόλου ἰσχύουν καί σήμερον.

2. Ἀναλογιζόμενοι τήν ὀδύνην τῶν ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμον, ἐκφράζομεν τήν συμπάθειάν μας διά τό μαρτύριον καί τόν θαυμασμόν μας διά τήν μαρτυρίαν τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, Ἀφρικῇ καί ἀλλαχοῦ τῆς γῆς. Φέρομεν εἰς τόν νοῦν μας τό διττόν αὐτῶν μαρτύριον: περί τῆς πίστεώς των ὡς καί περί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἱστορικῆς των σχέσεως μετά ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Καταγγέλλομεν τήν ἀναταραχήν καί τήν ἀστάθειαν αἱ ὁποῖαι ὠθοῦν τούς χριστιανούς νά ἐγκαταλείψουν τήν γῆν, ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ἔνθεν διεδόθη τό Εὐαγγέλιον εἰς τόν κόσμον ἅπαντα.
Συμπάσχομεν μετά πάντων τῶν θυμάτων τῆς ἐν Συρίᾳ τραγῳδίας. Καταδικάζομεν πᾶσαν μορφήν τρομοκρατίας καί θρησκευτικῆς ὕβρεως. Ἡ ἀπαγωγή τῶν Μητροπολιτῶν Παύλου καί Ἰωάννου, ἄλλων κληρικῶν, ὡς καί τῶν μοναζουσῶν τῆς ἐν Μααλούλᾳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλης, ἀποτελεῖ χαίνουσαν πληγήν καί ζητοῦμεν τήν ἄμεσον ἀπελευθέρωσίν των.
Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν εἰς πάντα ἐμπλεκόμενον πρός ἄμεσον κατάπαυσιν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀπελεύθερωσιν τῶν αἰχμαλώτων καί ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ περιοχῇ διά τοῦ διαλόγου. Οἱ ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ χριστιανοί ἀποτελοῦν τήν ζύμην τῆς εἰρήνης. Εἰρήνη διά πάντα ἄνθρωπον σημαίνει ἐπίσης εἰρήνη διά τούς χριστιανούς. Στηρίζομεν τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας εἰς τήν πνευματικήν καί ἀνθρωπιστικήν διακονίαν αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί τάς προσπαθείας αὐτοῦ διά τήν παλινόρθωσιν τῆς περιοχῆς καί τήν παλιννόστησιν τῶν προσφύγων.

3. Ἐνθέρμως προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς εἰρηνικῶν διαπραγματεύσεων καί τῆς ἐν προσευχῇ καταλλαγῆς πρός ἔξοδον ἐκ τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ συνεχιζομένης κρίσεως. Καταδικάζομεν τάς ἀπειλάς βιαίας καταλήψεως Ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν καί προσευχόμεθα διά τήν ἐπιστροφήν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν σήμερον εὑρισκομένων ἐκτός τῆς κοινωνίας μετά τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

4. Ἡ παγκόσμιος οἰκονομική κρίσις ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀπειλήν διά τήν δικαιοσύνην καί τήν εἰρήνην εἰς τοπικόν καί παγκόσμιον ἐπίπεδον. Αἱ συνέπειαι αὐτῆς εἶναι ἐμφανεῖς εἰς ἅπαντα τά στρώματα τῆς κοινωνίας, ἔνθα ἀπουσιάζουν ἀξίαι ὡς ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ ἀδελφική ἀλληλεγγύη καί ἡ δικαιοσύνη. Τά αἴτια τῆς κρίσεως ταύτης δέν εἶναι ἀμιγῶς οἰκονομικά. Εἶναι καί πνευματικῆς καί ἠθικῆς φύσεως. Ἀντί τοῦ συσχηματισμοῦ πρός τά παγκόσμια εἴδωλα τῆς ἰσχύος, τῆς πλεονεξίας καί τῆς φιληδονίας, ἐξαίρομεν τήν ἀποστολήν μας νά μεταμορφώσωμεν τόν κόσμον, ἐφαρμόζοντες τάς ἀρχάς τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης.
Συνεπείᾳ τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς καταχρήσεως τῆς ἐξουσίας, πολλοί ἄνθρωποι ὑποτιμοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀδιαφοροῦντες νά διακρίνουν τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας (πρβλ. Ματθ. κε΄, 40, 45), πολλοί δέ παραμένουν ἀδιάφοροι ἔναντι τῆς πτωχείας, τῆς ὀδύνης καί τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα.

5. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἀρθρώσῃ τόν προφητικόν της λόγον. Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τάς τοπικάς καί παγκοσμίους τάσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπαξιώνουν καί διαβιβρώσκουν τάς ἀρχάς τῆς πίστεως, τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τόν θεσμόν τοῦ γάμου καί τό δῶρον τῆς δημιουργίας.
Ὑπογραμμίζομεν τήν ἀναμφισβήτητον ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπό τῆς συλλήψεως μέχρι τοῦ φυσικοῦ θανάτου. Ἀναγνωρίζομεν τόν γάμον ὡς ἕνωσιν ἀνδρός καί γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀποστολή ἡμῶν εἶναι ἡ διαφύλαξις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς οἰκονόμων καί οὐχί ὡς κατόχων αὐτοῦ. Κατά τήν περίοδον ταύτην τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προτρεπόμεθα τόν κλῆρον καί τόν λαόν ἡμῶν νά ἐπιδείξουν πνεῦμα μετανοίας, νά βιώσουν τήν καθαρότητα τῆς καρδίας, τήν ταπείνωσιν καί τήν συγχωρητικότητα, καταθέτοντες εἰς τήν κοινωνίαν μαρτυρίαν περί τῶν πάντοτε ἐπικαίρων διδαγμάτων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

6. Ἡ Σύναξις αὕτη τῶν Προκαθημένων συνιστᾷ δι᾿ ἡμᾶς μίαν εὐλογημένην εὐκαιρίαν, ἵνα ἐπαναβεβαιώσωμεν τήν ἑνότητα ἡμῶν διά τῆς κοινωνίας καί τῆς συνεργασίας. Ἐπιβεβαιοῦμεν τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν εἰς τήν ἔννοιαν τῆς συνοδικότητος, ἥτις τυγχάνει ὑψίστης σημασίας διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνωτιζόμεθα τήν ρῆσιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι "τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα, οὐ χωρισμοῦ ἀλλ᾿ ἑνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα". Ἡ καρδία ἡμῶν στρέφεται πρός τήν ἀπό μακροῦ ἀναμενομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διά νά μαρτυρήσωμεν τήν ἑνότητα αὐτῆς, ὡς καί τήν εὐθύνην καί τήν στοργήν της πρός τόν σύγχρονον κόσμον.
Ἡ Σύναξις συνεφώνησεν ὅτι ἡ προπαρασκευαστική τῆς Συνόδου ἐργασία πρέπει νά ἐντατικοποιηθῇ. Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή θά ἀρχίσῃ τό ἔργον αὐτῆς ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου 2014 καί θά ὁλοκληρώσῃ αὐτό μέχρι τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἔτους 2015. Θά ἀκολουθήσῃ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ ἔτους 2015. Ἅπασαι αἱ ἀπόφασεις, τόσον κατά τάς ἐργασίας τῆς Συνόδου, ὅσον καί κατά τά προπαρασκευαστικά στάδια αὐτῆς, θά λαμβάνωνται καθ᾿ ὁμοφωνίαν. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θά συγκληθῇ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 2016, ἐκτός ἀπροόπτου. Ἡ Σύνοδος θά προεδρεύηται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Οἱ ἀδελφοί Αὐτοῦ Προκαθήμενοι τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν θά κάθηνται ἐκ δεξιῶν καί ἐξ εὐωνύμων Αὐτοῦ.

7. Ἀναποσπάστως συνδεδεμένη πρός τήν ἑνότητα εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ζῇ διά τόν ἑαυτόν της, ἀλλά ὀφείλει νά μαρτυρῇ καί νά μοιράζηται τά δῶρα τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν. Μετέχοντες τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί προσευχόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης, καλούμεθα νά συνεχίσωμεν τήν λειτουργίαν μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί νά μοιρασθῶμεν μεθ᾿ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος τά δῶρα τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης, συμφώνως πρός τήν τελευταίαν ἐντολήν καί διαβεβαίωσιν τοῦ Κυρίου: "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη  [...] καί ἰδού ἐγώ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι [...] ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Ματθ. κη΄, 19-20).

8. Ζῶμεν ἐντός ἑνός κόσμου, ὅπου ἡ πολυπολιτισμικότης καί ὁ πλουραλισμός συνιστοῦν ἀναπόφευκτον πραγματικότητα καί συνεχῶς μεταβαλλομένην. Ἔχομεν ἐπίγνωσιν τοῦ γεγονότος ὅτι οὐδέν θέμα τῆς ἐποχῆς μας δύναται νά θεωρηθῇ ἤ ἐπιλυθῇ ἄνευ ἀναφορᾶς εἰς τό παγκόσμιον, καθώς καί ὅτι οἱαδήτις πόλωσις μεταξύ τοπικοῦ καί παγκοσμίου καταλήγει εἰς ἀλλοίωσιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος.
Ὡς ἐκ τούτου, ἐνώπιον καί αὐτῶν εἰσέτι τῶν διαφωνιῶν, διαχωρισμῶν καί διαιρέσεων, εἴμεθα ἀποφασισμένοι νά διακηρύξωμεν τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀναγνωρίζομεν ὅτι ὁ διάλογος τυγχάνει πάντοτε καλλίτερος τῆς συγκρούσεως. Ἡ ἀποχώρησις καί ἡ ἀπομόνωσις οὐδέποτε ἀποτελοῦν ἐπιλογήν. Ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν ὑποχρέωσίν μας νά διαλεγώμεθα πρός τόν ἄλλον, μετά τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, μετά τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως καί μετά τῶν ἄλλων χριστιανῶν καί τῶν ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.

9. Παρά τάς ἀνωτέρω προκλήσεις, διακηρύσσομεν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ "ὅστις τοσοῦτον ἠγάπησε τόν κόσμον" ὥστε "ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν". Τοιουτοτρόπως, οἱ Ὀρθόδοξοι παραμένομεν πλήρεις ἐλπίδος. Παρά τάς δυσχερείας τολμῶμεν, ἐν τούτοις, νά ἔχωμεν τήν ἐλπίδα ἡμῶν εἰς τόν Θεόν Ὅστις ἐστί "ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ" (Ἀποκ. α΄, 8). Διό καί ἀναμιμνῃσκόμεθα ὅτι ὁ τελευταῖος λόγος -λόγος ἀγαλλιάσεως, ἀγάπης καί ζωῆς- ἀνήκει εἰς Αὐτόν, ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 9ῃ Μαρτίου 2014

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
+ Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
+ Ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
+ Ὁ Μόσχας Κύριλλος
+ Ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
+ Ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
+ Ὁ Βουλγαρίας Νεόφυτος
+ Ὁ Γεωργίας Ἠλίας
+ Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος
+ Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος
+ Ὁ Βαρσοβίας Σάββας
+ Ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος


[PORTUGUESE]Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.


Pela graça de Deus, os da Santíssimas Igrejas Ortodoxas Autocephalas, para os fiéis ortodoxos em todo o mundo, todos os nossos irmãos e irmãs cristãos como bem como todas as pessoas de boa vontade: nós estendemos a bênção de Deus e nossa saudação de amor e paz.

 "Nós sempre damos graças a Deus por todos vós e falamos de vós em nossas orações, lembrando-se diante de nosso Deus e Pai da vossa obra de fé, do trabalho de amor, e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. "(1 Tes. 1.2-3) 
  
1. Tendo convocado pela graça de nosso Deus compassivo, a convite do Arcebispo de Constantinopla e Patriarca Ecumênico Bartolomeu, no Fanar, a partir de março 6-9, 2014; tendo deliberado no amor fraterno sobre questões relativas a nossa Santa Igreja hoje, e concelebraram na Igreja Patriarcal de São Jorge, por ocasião gloriosa do Domingo da Ortodoxia, nós tratámo-lo com estas palavras de amor, paz e consolo.

 Na medida em que a nossa Una, Santa, Católica e Apostólica Igreja Ortodoxa habita no mundo, também experimenta os desafios de cada idade. Fiel à Sagrada Tradição, a Igreja de Cristo está em constante diálogo com cada período de tempo, sofrendo com os seres humanos e compartilhando sua angústia. Para o "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos" (Hb 13,8). 

As provações e desafios da história são especialmente agudas em nossos dias, e os cristãos ortodoxos não podem permanecer alheios ou indiferentes a eles. É por isso que nós estamos "reunidos no mesmo lugar" (Atos 2.1), a fim de refletir sobre os problemas e as tentações que a humanidade enfrenta hoje. "Não há luta sem medo e de dentro." (2 Coríntios. 7,5) Estas palavras apostólicas são também válidas para a Igreja de hoje. 


2. Ao refletir sobre o sofrimento das pessoas em todo o mundo, expressamos nosso apoio ao martírio e nossa admiração pelo testemunho dos cristãos no Oriente Médio, África e outras partes do mundo.Chamamos a atenção para o seu duplo martírio: por sua fé, bem como para a salvaguarda da sua relação histórica com pessoas de outras convicções religiosas. Denunciamos a falta de paz e estabilidade, o que está levando os cristãos a abandonar a terra onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e de onde a Boa Nova se espalhou para o mundo inteiro.

 Nossa simpatia estende a todas as vítimas da tragédia na Síria. Condenamos todas as formas de terrorismo e difamação da religião. O seqüestro dos metropolitas Paulo e Youhanna, outros clérigos, bem como as freiras do Convento Santa Tecla em Maaloula permanece uma ferida aberta, e exigimos a sua imediata libertação. 

Apelamos a todos os envolvidos para a cessação imediata da ação militar, a libertação de cativos e estabelecimento da paz na região através do diálogo. Os cristãos do Oriente Médio são um fermento de paz. Paz para todos os povos também significa paz para os cristãos.Apoiamos o Patriarcado de Antioquia no seu ministério espiritual e humanitário, bem como os seus esforços para a reconstrução e o restabelecimento de todos os refugiados. 3. Oramos fervorosamente para a negociação pacífica e a reconciliação de oração na crise em curso na Ucrânia. Denunciamos as ameaças de ocupação violenta de mosteiros sagrados e igrejas, e orar para o retorno de nossos irmãos atualmente fora da comunhão eclesiástica na Santa Igreja. 


4. A ameaça fundamental para a justiça e a paz - local e globalmente - é a crise econômica global. As ramificações disso são evidentes em todas as camadas da sociedade, onde valores como a integridade pessoal, a solidariedade fraterna e da justiça são muitas vezes falta. As origens desta crise não são meramente financeira. Elas são moral e espiritual em seu caráter. Em vez de se conformar com os ídolos mundanos de poder, ganância e do hedonismo, enfatizamos nossa vocação de transformar o mundo, abraçando os princípios de justiça, paz e amor. 

Como resultado do egocentrismo e abuso de poder, muitas pessoas minam a sacralidade da pessoa humana, deixando de ver o rosto de Deus, no mínimo, de nossos irmãos e irmãs (cf. Matt. 25.40,45). Muitos ficam indiferentes à pobreza, sofrimento e violência que afligem a humanidade. 


5. A Igreja é chamada a articular a sua palavra profética. Expressamos nossa preocupação genuína sobre as tendências locais e globais que minam e corroem os princípios da fé, da dignidade da pessoa humana, a instituição do casamento e do dom da criação. 

Ressaltamos a santidade indiscutível da vida humana desde a concepção até a morte natural . Reconhecemos o casamento como a união entre homem e mulher, que reflete a união entre Cristo e a Sua Igreja. Nossa vocação é o de preservar o ambiente natural como administradores e não proprietários da criação. Neste período de Quaresma, exortamos nossos clérigos e leigos para observar um espírito de arrependimento, para experimentar a pureza de coração, humildade e perdão, testemunhando os ensinamentos intemporais de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. 


6. Este Synaxis de Primatas é uma ocasião abençoada para nós para reforçar a nossa unidade através da comunhão e cooperação.Afirmamos nosso compromisso com a importância primordial de sinodalidade para a unidade da Igreja. Afirmamos as palavras de São João Crisóstomo, Arcebispo de Constantinopla, que "o nome da Igreja significa unidade e concórdia, e não de divisão." Nosso coração está situado no muito aguardado Santo e grande Sínodo da Igreja Ortodoxa, a fim de testemunhar a sua unidade, bem como a sua responsabilidade e cuidar do mundo contemporâneo. 

Synaxis concordaram que o trabalho preparatório para o Sínodo deverá ser intensificado. A Comissão Inter-Ortodoxa especial irá funcionar a partir de Setembro 2014 a Santa Páscoa de 2015, seguido de uma Conferência Pan-ortodoxa pré-sinodal, a ser convocada no primeiro semestre de 2015. Todas as decisões do Sínodo e nas etapas preparatórias são tomadas por consenso. O Santo e grande Sínodo da Igreja Ortodoxa será convocada pelo Patriarca Ecumênico de Constantinopla, em 2016, a menos que algo inesperado acontece. O Sínodo será presidido pelo Patriarca Ecumênico. Seus irmãos Primatas das outras Igrejas Ortodoxas Autocéfalas estarão sentados à sua direita e à sua esquerda. 


7.Inseparavelmente interligada com a unidade é missão. A Igreja não vive para si mesmo, mas é obrigada a testemunhar e partilhar os dons de Deus com aqueles de perto e de longe. Participar da Divina Eucaristia e rezando para a oikoumene, somos chamados a continuar esta liturgia após a liturgia, a partilha dos dons de verdade e de amor com toda a humanidade, de acordo com o último mandamento e garantia do Senhor: "Ide, fazei discípulos de todas as nações. . . E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos "(Mt 28,19-20). 


8. Vivemos em um mundo onde o multiculturalismo e pluralismo são realidades inevitáveis, que estão mudando constantemente.Estamos conscientes do fato de que nenhum problema em nosso tempo pode ser considerado ou resolvido sem referência ao global, que qualquer polarização entre o local e o ecumênico só leva à distorção da forma ortodoxa de pensar. 

Portanto, mesmo em face de vozes de dissensão, segregação e divisão, estamos determinados a proclamar a mensagem da Ortodoxia. Reconhecemos que o diálogo é sempre melhor do que conflito. Retirada e isolacionismo nunca são opções. Reafirmamos o nosso compromisso em todos os momentos para ser aberto em nosso contato com "o outro": com outras pessoas e outras culturas, bem como com outros cristãos e pessoas de outras religiões. 


9. Acima e além de todos os desafios, proclamar as boas novas de um Deus, que "amou o mundo" que Ele "habitou entre nós." Assim, nós, ortodoxos, ficamos cheios de esperança. Apesar de todas as tensões, que, no entanto, se atrevem a esperança no "Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir" (Ap 1.8) Para nos lembrarmos de que a última palavra - a palavra de alegria, amor e vida - pertence a Ele, a quem se deve toda a glória, honra e adoração pelos séculos dos séculos. Amen. 

Ao Phanar, a 9 de março de 2014

+ Bartolomeu de Constantinopla

+ Theodoros de Alexandria

+ Teófilo de Jerusalém

+ Kirill de Moscou

+ IRINEJ da Sérvia

+ Daniel da Roménia

+ Neófito da Bulgária

+ Ilia da Geórgia

+ Crisóstomo de Chipre

+ Ieronymos de Atenas

+ Sawa de Varsóvia

+ Anastasios de Tirana


***

[ENGLISH]

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Through the grace of God, the Primates of the Most Holy Autocephalous Orthodox Churches, to the Orthodox faithful throughout the world, all of our Christian brothers and sisters as well as every person of goodwill: we extend God’s blessing and our greeting of love and peace.

“We always give thanks to God for all of you and mention you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith, labor of love, and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ.” (1 Thess. 1.2-3)

1. Having convened by the grace of our compassionate God, at the invitation of the Archbishop of Constantinople and Ecumenical Patriarch Bartholomew, at the Phanar, from March 6-9, 2014; having deliberated in fraternal love on matters concerning our Holy Church today; and concelebrating in the Patriarchal Church of St. George on the glorious occasion of the Sunday of Orthodoxy, we address you with these words of love, peace and consolation.

Inasmuch as our One, Holy, Catholic, and Apostolic Orthodox Church dwells in the world, it also experiences the challenges of every age. Faithful to Holy Tradition, the Church of Christ is in constant dialogue with every period of time, suffering with human beings and sharing their anguish. For “Jesus Christ is the same yesterday, today, and to the ages” (Heb. 13.8).

The trials and challenges of history are especially acute in our days, and Orthodox Christians cannot remain uninvolved or indifferent to them. This is why we have assembled “together in one place” (Acts 2.1) in order to reflect on the problems and temptations facing humanity today. “There is fighting without and fear within.” (2 Cor. 7.5) These Apostolic words are also valid for the Church today.

2. In reflecting upon people’s suffering throughout the world, we express our support for the martyrdom and our admiration for the witness of Christians in the Middle East, Africa, and other parts of the world. We call to mind their dual martyrdom: for their faith as well as for the safeguarding of their historical relationship with people of other religious conviction. We denounce the lack of peace and stability, which is prompting Christians to abandon the land where our Lord Jesus Christ was born and whence the Good News spread to the entire world.

Our sympathy extends to all victims of the tragedy in Syria. We condemn every form of terrorism and defamation of religion. The kidnapping of Metropolitans Paul and Youhanna, other clergymen as well as the nuns of St. Thecla Convent in Maaloula remains an open wound, and we demand their immediate liberation.

We appeal to all involved for the immediate cessation of military action, liberation of captives, and establishment of peace in the region through dialogue. Christians in the Middle East are a leaven of peace. Peace for all people also means peace for Christians. We support the Patriarchate of Antioch in its spiritual and humanitarian ministry, as well as its efforts for reconstruction and the resettlement of all refugees.

3. We fervently pray for peaceful negotiation and prayerful reconciliation in the ongoing crisis in Ukraine. We denounce the threats of violent occupation of sacred monasteries and churches, and pray for the return of our brothers presently outside of ecclesiastical communion into the Holy Church.

4. A fundamental threat to justice and peace – both locally and globally – is the global economic crisis. The ramifications of this are evident on all layers in society, where such values as personal integrity, fraternal solidarity and justice are often wanting. The origins of this crisis are not merely financial. They are moral and spiritual in character. Instead of conforming to the worldly idols of power, greed and hedonism, we emphasize our vocation to transform the world by embracing the principles of justice, peace, and love.

As a result of self-centeredness and abuse of power, many people undermine the sacredness of the human person, neglecting to see the face of God in the least of our brothers and sisters (cf. Matt. 25.40,45). Many remain indifferent to the poverty, suffering and violence that plague humanity.
5. The Church is called to articulate its prophetic word. We express our genuine concern about local and global trends that undermine and erode the principles of faith, the dignity of the human person, the institution of marriage, and the gift of creation.

We stress the undisputed sanctity of human life from inception until natural death. We recognize marriage as the union of man and woman that reflects the union between Christ and His Church. Our vocation is to preserve the natural environment as stewards and not proprietors of creation. In this period of Great Lent, we exhort our clergy and laity to observe a spirit of repentance, to experience purity of heart, humility and forgiveness, bearing witness to the timeless teachings of our Lord Jesus Christ in society.

6. This Synaxis of Primates is a blessed occasion for us to reinforce our unity through communion and cooperation. We affirm our commitment to the paramount importance of synodality for the unity of the Church. We affirm the words of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, that “the name of the Church signifies unity and concord, not division.” Our heart is set on the long-awaited Holy and Great Synod of the Orthodox Church in order to witness to its unity as well as to its responsibility and care for the contemporary world.

The Synaxis agreed that the preparatory work to the Synod should be intensified. A special Inter-Orthodox Committee will work from September 2014 until Holy Easter of 2015, followed by a Pre-Synodal Pan-Orthodox Conference to be convened in the first half of 2015. All decisions at the Synod and in the preparatory stages are made by consensus. The Holy and Great Synod of the Orthodox Church will be convened by the Ecumenical Patriarch in Constantinople in 2016, unless something unexpected occurs. The Synod will be presided by the Ecumenical Patriarch. His brother Primates of the other Orthodox Autocephalous Churches will be seated at his right and at his left.

7. Inseparably interconnected with unity is mission. The Church does not live for itself but is obliged to witness to and share God’s gifts with those near and afar. Participating in the Divine Eucharist and praying for the oikoumene, we are called to continue this liturgy after the liturgy, sharing the gifts of truth and love with all humankind, in accordance with the Lord’s last commandment and assurance: “Go ye, and make disciples of all nations . . . And lo, I shall be with you until the end of the ages” (Matt. 28.19-20).

8. We live in a world where multiculturalism and pluralism are inevitable realities, which are constantly changing. We are conscious of the fact that no issue in our time can be considered or resolved without reference to the global, that any polarization between the local and the ecumenical only leads to distortion of the Orthodox way of thinking.

Therefore, even in the face of voices of dissension, segregation, and division, we are determined to proclaim the message of Orthodoxy. We acknowledge that dialogue is always better than conflict. Withdrawal and isolationism are never options. We reaffirm our obligation at all times to be open in our contact with “the other”: with other people and other cultures, as well as with other Christians and people of other faiths.

9. Above and beyond all challenges, we proclaim the good news of a God, who “so loved the world” that He “dwelt among us.” Thus, we Orthodox remain full of hope. Despite all tensions, we nevertheless dare to hope in the “almighty God, who is and who was and who is to come” (Rev. 1.8) For we remember that the last word – the word of joy, love, and life – belongs to Him, to whom is due all glory, honor and worship to the ages of ages. Amen.

At the Phanar, the 9th of March, 2014

+ Bartholomew of Constantinople
+ Theodoros of Alexandria
+ Theophilos of Jerusalem
+ Kirill of Moscow
+ Irinej of Serbia
+ Daniel of Romania
+ Neophyte of Bulgaria
+ Ilia of Georgia
+ Chrysostomos of Cyprus
+ Ieronymos of Athens
+ Sawa of Warsaw
+ Anastasios of Tirana


***

[ESPANOL] 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Por la gracia de Dios, los primados de las Santísimas Iglesias ortodoxas autocéfalas, a los fieles ortodoxos de todo el mundo, a todos nuestros hermanos y hermanas cristianos, así como a todas las personas de buena voluntad: extendemos la bendición de Dios y nuestro saludo de amor y paz.

"Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los mencionamos en nuestras oraciones, recordando ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, el trabajo de amor, y la tenacidad de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo." (1 Tes. 1,2 - 3)

1. Habiendo sido convocados por la gracia de nuestro compasivo Dios, a través de la invitación del Arzobispo de Constantinopla y Patriarca Ecuménico Bartolomé, en el Fanar, desde el 6 al 9 de Marzo de 2014; habiendo deliberado en el amor fraterno asuntos concernientes a nuestra Santa Iglesia hoy, y concelebrando en la iglesia patriarcal de San Jorge, en la ocasión gloriosa del domingo de la Ortodoxia, nos dirigimos a vosotros con estas palabras de amor, paz y consuelo.

Puesto que nuestra Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica, y Ortodoxa mora en el mundo, también experimenta los desafíos de cada época. Fiel a la Sagrada Tradición, la Iglesia de Cristo está en constante diálogo con cada período de tiempo, sufriendo con los seres humanos y compartiendo sus angustias. Ya que "Jesucristo es el mismo ayer, hoy , y por los siglos". (Heb. 13.8) .

Las pruebas y los desafíos de la historia son especialmente agudos en nuestros días, y los cristianos ortodoxos no pueden permanecer al margen o ser indiferente a ellos. Es por esto que nos hemos reunido "en un mismo lugar" (Hch. 2,1) con el fin de reflexionar sobre los problemas y las tentaciones que enfrenta la humanidad hoy en día. "Hay enfrentamientos fuera y miedo dentro." (II Cor. 7, 5) Estas palabras apostólicas son también válidas para la Iglesia de hoy.

2. Al reflexionar sobre el sufrimiento de la gente en todo el mundo, expresamos nuestro apoyo al martirio y nuestra admiración por el testimonio de los cristianos en Oriente Medio, África y otras partes del mundo. Hacemos un llamado a considerar su doble martirio: por su fe, así como por la salvaguardia de su relación histórica con las gentes de otras creencias religiosas. Denunciamos la falta de paz y estabilidad, lo que está provocando a los cristianos que abandonen la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo, y desde donde la buena nueva se extendió a todo el mundo.

Nuestra simpatía se extiende a todas las víctimas de la tragedia en Siria. Condenamos toda forma de terrorismo y detracción de la religión. El secuestro de los Metropolitanos Pablo y Youhanna, de otros clérigos y de las monjas del Convento de Santa Tecla, en Maalula sigue siendo una herida abierta, y exigimos su liberación inmediata.

Hacemos un llamamiento a todos los involucrados por el cese inmediato de las acciones militares, la liberación de los cautivos, y el establecimiento de la paz en la región a través del diálogo. Los cristianos en Oriente Medio son un fermento de paz. Paz para toda la gente también significa la paz para los cristianos. Apoyamos al Patriarcado de Antioquía en su ministerio espiritual y humanitario, así como sus esfuerzos para la reconstrucción y el reasentamiento de todos los refugiados.

3. Fervientemente oramos por la negociación pacífica y la reconciliación en oración en la actual crisis en Ucrania. Denunciamos las amenazas de ocupación violenta de los sagrados monasterios e iglesias, y oramos por el regreso de nuestros hermanos en la actualidad fuera de la comunión eclesial a la Santa Iglesia.

4. Una amenaza fundamental para la justicia y la paz  -tanto a nivel local como a nivel mundial- es la crisis económica mundial. Las ramificaciones de ésta son evidentes en todas las capas de la sociedad, donde valores como la integridad personal, la solidaridad fraterna y la justicia a menudo faltan. Los orígenes de esta crisis no son meramente financiera. Son morales y espirituales en carácter. En lugar de conformarnos a los ídolos mundanos de poder, la codicia y el hedonismo, hacemos hincapié en nuestra vocación de transformar el mundo, asumiendo los principios de la justicia, la paz y el amor.

Como resultado del egocentrismo y el abuso de poder, muchas personas socavan el carácter sagrado de la persona humana, dejando de ver el rostro de Dios en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas (cf. Mat. 25, 40-45). Muchos permanecen indiferentes a la pobreza, el sufrimiento y la violencia que azotan a la humanidad.

5. La Iglesia está llamada a articular su palabra profética. Expresamos nuestra preocupación genuina acerca de las tendencias locales y globales que socavan y erosionan los principios de la fe, la dignidad de la persona humana, la institución del matrimonio, y el don de la creación.

Hacemos hincapié en la santidad indiscutible de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Reconocemos el matrimonio como la unión de hombre y mujer que refleja la unión entre Cristo y su Iglesia. Nuestra vocación es la de preservar el medio ambiente natural como administradores y no propietarios de la creación. En este período de la Gran Cuaresma , exhortamos a nuestros clérigos y laicos para observar un espíritu de arrepentimiento , de experimentar la pureza de corazón , la humildad y el perdón , dando testimonio de las enseñanzas eternas de nuestro Señor Jesucristo en la sociedad.

6. Esta Synaxis de Primados es una bendita ocasión para nosotros a fin de reforzar nuestra unidad a través de la comunión y la cooperación. Afirmamos nuestro compromiso con la importancia primordial de la sinodalidad para la unidad de la Iglesia. Afirmamos las palabras de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, que "el nombre de la Iglesia significa la unidad y la concordia, no la división." Nuestro corazón está puesto en el tan esperado Santo y Gran Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, a fin de testimoniar su unidad, así como su responsabilidad y cuidado para con el mundo contemporáneo.

La Synaxis acordó en que el trabajo preparatorio para el Sínodo debería intensificarse. Un Comité especial Inter-ortodoxo trabajará a partir de septiembre de 2014 hasta la santa Pascua de 2015, seguido por una Conferencia Pan-Ortodoxa Pre-sinodal que se celebrará en el primer semestre de 2015. Todas las decisiones en el Sínodo y en las etapas preparatorias se toman por consenso. El Santo y Gran Sínodo de la Iglesia Ortodoxa será convocadas por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla en 2016, a menos que ocurra algo inesperado. El Sínodo será presidido por el Patriarca Ecuménico. Sus hermanos Primados de las demás Iglesias Ortodoxa Autocéfala se sentarán a su derecha y a su izquierda.

7. Inseparablemente interconectada con la unión está la misión. La Iglesia no vive para sí misma, sinó que está obligada a dar testimonio y compartir los dones de Dios con los que están cerca y lejos. En la participación en la divina Eucaristía y la oración por la ecúmene, estamos llamados a continuar con esta liturgia después de la liturgia, compartiendo los dones de la verdad y el amor con toda la humanidad, de conformidad con el último mandamiento y la promesa del Señor: "Id, y haced discípulos de todas las naciones . . . Y he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos " (Mt 28,19-20 ) .

8. Vivimos en un mundo donde la multiculturalidad y el pluralismo son realidades inevitables, que están cambiando constantemente. Somos conscientes del hecho de que ningún problema en nuestro tiempo puede ser considerado o resuelto sin referencia al nivel mundial, que cualquier polarización entre lo local y lo ecuménico sólo conduce a la distorsión de la forma ortodoxa de pensar.

Por lo tanto, incluso ante la cara de las voces de la disensión, la segregación y división, estamos decididos a proclamar el mensaje de la Ortodoxía. Reconocemos que el diálogo es siempre mejor que el conflicto. El retroceso y el aislacionismo nunca son opciones. Reafirmamos nuestra obligación en todo momento de ser abiertos en nuestro contacto con "el otro": con otras personas y otras culturas, así como con otros cristianos y personas de otras religiones.

9. Por encima y más allá de todos los desafíos, proclamamos la buena noticia de un Dios que "tanto amó al mundo" que Él "puso su morada entre nosotros." Por lo tanto, nosotros los ortodoxos permanecemos llenos de esperanza. A pesar de todas las tensiones, nos atrevemos a espera, sin embargo, en el "Dios todopoderoso, que es y que era y que ha de venir". (Apoc. 1,8) Pues recordamos que la última palabra - la palabra de la alegría, el amor y la vida - pertenece a Él, a quien se debe toda gloria, honor y adoración por los siglos de los siglos. Amén.

En Fanar, 9 de marzo de2014.

+ Bartolomé de Constantinopla

+ Theodoros de Alexandria
+ Theophilos de Jerusalén
+ Kirillos de Moscú
+ Irineos de Serbia
+ Daniel de Rumania
+ Neófitos de Bulgaria
+ Elias de Georgia
+ Crisostomos de Chipre
+ Hieronymos de Atenas
+ Savas de Varsovia
+ Anastasiosde Tirana


***

[RUSSIAN]

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Милостью Божией Предстоятели Святейших автокефальных Православных Церквей — православным верующим всего мира, всем нашим христианским братьям и сестрам и всякому человеку доброй воли: благословение от Бога и целование любви и мира.

«Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших» (1 Сол. 1, 2)

1. Собравшись благодатию Всеблагого Бога по приглашению Вселенского Константинопольского

Патриарха Варфоломея на Фанаре с 6 по 9 марта 2014 г., в братской любви обсудив вопросы, волнующие сегодня нашу Святейшую Церковь, и совершая совместное служение Господу в храме Святого Георгия, в знаменательный день Торжества Православия, мы обращаемся к вам со словом любви, мира и утешения.

Пребывая в мире сем, наша Единая, Святая, Соборная и Апостольская Православная Церковь подвержена испытаниям во всякую эпоху. Его Церковь, оставаясь верной Священному Преданию, ведет постоянный диалог c каждым историческим периодом, сострадая человеку и разделяя его тревоги. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

В наши дни обладают особой напряженностью исторические испытания и вызовы, перед лицом которых православные христиане не могут оставаться безучастными или безразличными. Поэтому мы собрались вместе (ср. Деян. 2, 1), чтобы размышлять о проблемах и испытаниях, с которыми сталкивается современное человечество. «Отвне – нападения, внутри – страхи» (2 Кор. 7, 5) — эти слова Апостола актуальны для Церкви и сегодня.

2. Видя страдания людей по всему миру, мы выражаем свою поддержку мученичеству и свое восхищение свидетельству христиан на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах планеты. Мы приводим на память их подвиг двойного мученичества: как за их веру, так и за сохранение их исторически сложившихся отношений с людьми других религиозных убеждений. Мы осуждаем отсутствие мира и стабильности, которое вынуждает христиан покидать землю, где родился Господь наш Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась по всему миру.  Мы сострадаем всем жертвам трагедии в Сирии. Мы осуждаем все виды терроризма и дефамации религии. Похищение  митрополитов Павла и Иоанна, других священнослужителей, а также монахинь обители св. Феклы в Маалюле, глубоко ранит нас, и мы требуем их немедленного освобождения. 

Мы обращаемся ко всем участникам конфликта, требуя немедленного прекращения военных действий, освобождения пленных и восстановления мира посредством переговоров. Христиане Ближнего Востока — закваска мира. Мир для всех людей обеспечит мир и для христиан. Мы поддерживаем Антиохийский Патриархат в его духовном и гуманитарном служении, усилиях по восстановлению разрушенного и возвращению беженцев.

3. Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном примирении в продолжающемся на Украине кризисе. Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей и храмов и молимся о возвращении наших братьев, находящихся сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви.

4. Основная угроза справедливости и миру — и в местном, и в глобальном масштабах — исходит от мирового экономического кризиса. Его последствия очевидны на всех уровнях человеческого общества, в котором часто отсутствует такие ценности, как личностная целостность, братская солидарность и справедливость. Причины этого кризиса лежат не просто в финансовой области, они лежат в моральной и духовной плоскости. Не сообразуясь с мирскими идолами власти, алчности и гедонизма, мы подчеркиваем, что наше призвание состоит в преображении мира на началах справедливости, мира и любви.

Эгоцентричность и злоупотребление властью подрывают для многих представление о священном характере человеческой личности, и они не желают видеть образ Божий в малых сих братьях и сестрах (ср. Мф. 25, 40, 45). Многие остаются  равнодушными к бедности, страданиям и насилию, которые являются бичом для человечества.

5. Церковь призвана нести в мир пророческое слово. Мы выражаем нашу озабоченность местными и глобальными тенденциями, которые подрывают и разъедают основы веры,  достоинство каждой человеческой личности, священного института брака и семьи  и творение как дар Божий.

Мы поддерживаем неоспоримый священный характер человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Мы признаем брак как союз мужчины и женщины, отражающий единство Христа и Его Церкви. Наше призвание — сохранять природную среду, будучи домоправителями, а не хозяевами творения. В этот период Великого Поста мы призываем наше духовенство и мирян жить в духе покаяния, подвизаясь в чистоте сердца, смирении и прощении и неся обществу свидетельство о вечном учении нашего Господа Иисуса Христа.

6. Собрание Предстоятелей предоставляет нам благословенный  случай укрепить наше единство чрез общение и сотрудничество, и мы вновь подтверждаем нашу приверженность соборности как принципу первостепенной важности для единства Церкви. Мы исповедуем, как учил Святой Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинопольский, что «имя Церкви есть имя единства и согласия, а не разделения». Наши сердца исполнены упования на долгожданный Святой и Великий Собор, который будет свидетельством единства Церкви и ее заботы о современном мире.

На Собрании принято решение сделать более интенсивной подготовительную работу. Специальная Межправославная подготовительная комиссия с сентября 2014 года начнет свою работу, которая продлится до Святой Пасхи 2015 года, затем последует Всеправославное предсоборное совещание, которое соберется в первой половине 2015 года. Все решения на Соборе и на подготовительных этапах будут приниматься на основании консенсуса.

Святой и Великий Собор будет созван Вселенским Патриархом Варфоломеем в Константинополе в 2016 году, если не возникнет ничего неожиданного. Председателем Собора будет Вселенский Патриарх. Справа и слева от него будут восседать его собратья – Предстоятели других автокефальных Церквей.

7. Миссия неразрывно связана с единством. Церковь не живет для себя: ее долг — свидетельствовать и разделять  Божии дары с ближними и дальними. Участвуя в Божественной литургии и молясь о всей вселенной, мы призваны продолжать эту литургию и после литургии, разделяя со всем человечеством дары истины и любви, согласно заключительной заповеди и обетованию Господа: «Идите, и научите все народы… и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19-20).

8. Мы живем в мире, где мультикультурализм и плюрализм —неизбежные и постоянно меняющиеся реальности. Мы осознаем, что ни один вопрос в наше время не может быть рассмотрен или решен вне глобального видения, ибо противопоставление местного и всемирного ведет лишь к искажению православного образа мыслей.

Потому пред лицом розни, сегрегации и разделений мы со всей решимостью возвещаем слово Православия. Мы признаем, что диалог всегда лучше конфликта. Бегство и изоляционизм не являются нашим выбором. Мы еще раз подтверждаем, что наш долг — быть открытыми для контакта с другими людьми и иными культурами, христианами других конфессий и последователями иных религий.

9. Несмотря на все трудности, мы возвещаем благую весть Бога, Который «так возлюбил мир», что «обитал посреде нас». Потому, мы, православные, смотрим в будущее с надеждой, и, несмотря на все нестроения, уповаем на «Вседержителя… Который есть и был и грядет» (Откр. 1, 8). Ибо мы помним, что последнее слово – слово радости, любви и жизни – остается за Ним. Ему же подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

9 марта 2014 года, Фанар

+ Патриарх Константинопольский Варфоломей

+ Патриарх Александрийский Феодор
+ Патриарх Иерусалимский Феофил
+ Патриарх Московский Кирилл
+ Патриарх Сербский Ириней
+ Патриарх Румынский Даниил
+ Патриарх Болгарский Неофит
+ Патриарх Грузинский Илия
+ Архиепископ Кипрский Хризостом
+ Архиепископ Афинский Иероним
+ Митрополит Варшавский Савва
+ Архиепископ Тиранский Анастасий
 

Πηγές: http://www.patriarchateofalexandria.com/
www.ec-patr.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: