Ο ιστότοπος, όπου βρίσκεσθε, αποτελεί παράρτημα του e-περιοδικού Νυχθημερόν της Ζακύνθου και αφορμήθηκε από την διάθεση των συντελεστών του ζακυνθινού αυτού ηλεκτρονικού ιστότοπου για μια μικρή έστω συμβολή στo έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και μάλιστα του δραστήριου Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Ιωάννου, του Ζακυνθίου. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος της μεγάλης και φτωχής αυτής αφρικανικής χώρας επωμίσθηκε από τον Οκτώβριο του 2010 τον ευαγγελισμό εις Χριστόν των Μοζαμβικανών, υπό το πατρικό βλέμμα του προεστώτος του δευτερόθρονου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄.

E-mail ιστότοπου: orthomoz@gmail.com / Επικοινωνία με την Ιερά Επισκοπή Μοζαμβίκης: naosgr@gmail.com

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ "ΑΛΗΘΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ (13.4.2013)

22.4.14

Η Πατριαρχική Απόδειξη για το Άγιο Πάσχα 2014 της ΑΘΜ, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Β'
ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΠΑΠΑΣ  ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΦΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΤΙ  Τῼ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΟΥ  ΚΑΘ'  ΗΜΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ  ΘΡΟΝΟΥ  ΧΑΡΙΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΡΑ  ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Ὁ Θεός ἀπό ἂκρα ἀγαθότητα κάλεσε τόν ἂνθρωπο στο εἶναι καί τόν μόρφωσε κατ΄ εἰκόνα Του. Ὁ ἂνθρωπος πλουτίστηκε μέ τό ἐξαιρετικό χάρισμα τῆς λογικῆς ψυχῆς, ὣστε νά εἶναι θεωρητής τῶν ὂντων καί ἐπιστήμων. Ὁ ἂνθρωπος προικίστηκε μέ ψυχή καθαρεύουσα, ἐντός τῆς ὁποίας καθρεφτίστηκε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀποτυπώθηκε ἡ ὁδός τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας.
Ὃταν ὁ ἂνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας του, ἀποστράφηκε τόν Θεό καί συντάχθηκε μέ τό κακό, ὁ ὑπέρκαλος Θεός δέν τόν ἐγκατέλειψε. Ἀντιθέτως "ἡ ἡμῶν παράβασις τοῦ Λόγου τήν φιλανθρωπίαν ἐξεκαλέσατο, ὥστε φανῆναι τόν Κύριον ἐν ἀνθρώποις" (Μ.Αθανασίου, Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 1). Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Του, ὁ Θεός ἀποκατέστησε τήν ὠραιότητα τῆς λογικῆς ψυχῆς καί ἀνανέωσε τό κατ΄ εἰκόνα στόν ἂνθρωπο.
Διά τοῦ σταυροῦ καί τῆς ἀναστάσεώς Του, ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός κατέστησε τόν ἂνθρωπο καί πάλι δεκτικό θεότητος. Ἒδωσε στόν ἂνθρωπο κάτι μεγαλύτερο καί ἀπό τήν δημιουργία, τήν ὑιοθεσία. Ὁ ἂνθρωπος προικίστηκε μέ τήν δυνατότητα νά γίνει κατά χάριν υἱός τοῦ Θεοῦ. Ωστόσο διατήρησε στό ἀκέραιο τήν ἐλευθερία του νά δεχθῇ ἢ νά ἀπορρίψῃ τή θεία δωρεά. Ἒκτοτε ἡ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου ἀπό τόν ἂνθρωπο ἂλλοτε φωτίζει καί ἂλλοτε συσκοτίζει τήν πορεία του πρός τήν θέωση καί τήν σωτηρία.
Στίς μέρες μας μία ἀπό τις πλέον ἀποτρόπαιες μορφές ἀμαυρώσεως τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στόν ἂνθρωπο, ἀποτελεῖ ἡ τρομοκρατία. Ἡ συστηματική χρήση ἢ ἡ ἀπειλή χρήσης βίας, πέρα καί ἒξω ἀπό κάθε ὃριο λογικῆς καί συνέσεως, αἰφνιδιάζει, ἐνσπεῖρει τόν πανικό, ἀφαιρεῖ ἀνθρώπινες ζωές. Ἡ ὑπόθαλψη τῆς ἀνασφάλειας στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων εὐτελίζει τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί ἀναιρεῖ τήν κοινωνία μέ τόν ἂλλον ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὓπαρξη παῦει νά βιώνεται ὡς συνύπαρξη, ἡ ἐπιβίωση παῦει νά πραγματώνεται ὡς συμβίωση. Τό ἐν δυνάμει καθ΄ ὁμοίωσιν μοιάζει μέ οὐτοπία, συνθλιβόμενο ὑπό τήν πίεση τοῦ φόβου.
Καί ἐνώ ὁ Θεός, ὡς δημιουργός καί ἀναδημιουργός τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὁριοθέτησε τήν ἐλευθερία ὡς πράξη ἀγάπης καί εὐθύνης, ὁ τρομοκράτης διαστρεβλῶνει τήν ἐλευθερία ὡς ἀνέραστη αὐθαιρεσία. Δέν πρᾶττει αὐτό που θέλει, ἀναλαμβάνοντας τό βάρος τῶν εὐθυνῶν του καί καταβάλλοντας τό κόστος τῶν πράξεων τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς του. Ἀντιθέτως πρᾶττει αὐτό που θέλει, ἐπιβαρύνοντας τούς συνανθρώπους του μέ τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του.
Τό λογικό ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς βιῶνει συχνά τόν παραλογισμό τῆς τρομοκρατίας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας ἀποκηρύσσει τήν τρομοκρατία ὡς ἀδιέξοδη ἒκφραση ἠθικῆς συναυτουργίας τῆς ἰδεολογίας μέ τή βία. Προβάλλει ὡς ἀλάνθαστο δείκτη πορείας Ἐκεῖνον που δέν ἰδεολόγησε, ἀλλά μέ τή ζωή καί τό θάνατό Του ἐνσάρκωσε τήν ἐλευθερία ὡς σεβασμό τοῦ ἂλλου καί τήν ἀγάπη ὡς ὑπέρτατη θυσία. Διατηρεῖ ἂσβεστη τήν πίστη στή συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος "οὓτω ἠγάπησεν τόν κόσμον, ὣστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἒδωκεν" (Ιω. 3,16). Φιλανθρώπως ἐργάζεται πρός ἒξωση τοῦ τυφλοῦ ἐνστίκτου τῆς τρομοκρατικῆς βίας ἀπό τήν ἀνθρώπινη ψυχή καί πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ὡς κατοικητηρίου τοῦ Θεοῦ.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Διακονῶντας τόν πλησίον στήν Ἀφρική ὃλα αὐτά τά χρόνια, ἒμαθα ὃτι, ἂν οἱ ἂνθρωποι μποροῦν νά διδαχθοῦν τό μῖσος, μποροῦν πολύ πιό εὒκολα νά διδαχθοῦν τήν ἀγάπη. Καί τοῦτο διότι τήν ἀγάπη ἐνστάλαξε ὁ Θεός στίς ψυχές μας στόν ὂρθρο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορικῆς πορείας. Καί μήν λησμονεῖτε τοῦτο: ὁ ἂνθρωπος μπορεῖ νά πεῖ ὂχι στόν Θεό, ὁ Θεός ὂμως δέν λέει ὂχι στόν ἂνθρωπο καί δεν σταματᾶ νά περιμένῃ ἐλεύθερα νά ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμά Του!
Χριστός Ἀνέστη!

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β΄
Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Ἒν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας
Ἃγιον Πάσχα 2014
 

*********** 
THEODOROS II
PELA GRAÇA DE DEUS PAPA E PATRIARCA 
DE ALEXANDRIAE TODA ÁFRICA À PLENITUDE
DO NOSSO TRONO APOSTÓLICO E PATRIARCAL
GRAÇA E MISERICÓRDICA E PAZ DO NOSSO SENHOR RESSUSCITADO E DEUS E SALVADOR JESUS CRISTO

Meus queridos irmãos e irmãs ,

Através de pura bondade Deus chamou a humanidade à existência e formou-a segundo a Sua imagem. A humanidade foi enriquecida com o dom da alma racional, de modo a ter o controle dos outros seres vivos e adquirir conhecimento científico. A humanidade foi dotada de alma pura , em que o reino de Deus se reflectiu e mostrado o caminho para o conhecimento de Deus e da salvação.
Quando a humanidade , fazendo uma má escolha em sua liberdade , se afastou de Deus e se conformou com o mal , o Deus supremamente benevolente não a abandonou. Em vez disso, "a nossa transgressão ao Mundo chamou a sua filantropia para que o Senhor pudesse aparecer para a humanidade " ( Athanasions o Grande, Em relação à Encarnação do Mundo , 1). Através da encarnação de seu Filho, Deus restaurou a beleza da alma racional e renovou sua imagem no homem.
Por meio de Sua cruz e sua ressurreição , o nosso Salvador Jesus Cristo fez o homem mais uma vez receptor da divindade. Ele deu à humanidade algo ainda maior do que a criação, adoção. A humanidade foi dotado com a capacidade de se tornar um filho de Deus pela graça. No entanto, ela manteve em sua totalidade a sua liberdade de aceitar ou rejeitar o dom divino. Desde então, o uso do livre arbítrio da humanidade , às vezes ilumina e em outras obscurece seu caminho para a dedicação e salvação.
Em nossos tempos uma das formas mais terríveis de manchar a imagem de Deus na humanidade , é o terrorismo. O uso sistemático ou a ameaça do uso de violência, para além de todos os limites da lógica e sentido, choca, espalha pânico, elimina vidas humanas. A promoção de insegurança nas almas dos seres humanos banaliza a verdade da vida e invalida a comunhão com os outros como imagens de Deus . Existência deixa de ser experimentada como convivência , sobrevivência deixa de ser encarada como coabitação. Tornando-se utopia a semelhança a Deus , esmagada pela pressão do medo.
E enquanto Deus, como criador e re-criador da natureza humana , definiu a liberdade como um acto de amor e responsabilidade , o terrorismo deturpa a liberdade como falta de amor e arbitrariedade . O terrorismo não faz o que quer , assumindo o ônus de suas responsabilidades e pagando o custo dos atos de sua livre escolha. Pelo contrário, ele faz o que lhe agrada , sobrecarregando seus companheiros com as conseqüências de suas escolhas.
O rebanho racional do Patriarcado de Alexandria e toda a África , muitas vezes experimenta a irracionalidade do terrorismo. A Igreja de Alexandria denuncia o terrorismo como uma expressão de cumplicidade moral da ideologia de violência. Ela promove como um indicador infalível Aquele que não nos ofereceu ideologias , mas sim através da Sua vida e da morte encarnou a liberdade como o respeito pelos outros e amor como o sacrifício final . Ela mantém indelével sua fé na condescendência de Deus, que " amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito " (João 3:16). Ela trabalha benevolamente para a supressão do instinto cego de violência terrorista da alma humana e pela restauração da alma humana como um lugar de habitação de Deus.
Meus queridos irmãos e irmãs,
Ministrando meus companheiros seres humanos na África em todos estes anos , eu aprendi que se a humanidade pode ser ensinado a odiar , a humanidade pode mais facilmente ser ensinada a amar. Isto é justo , uma vez que o amor foi incutido por Deus em nossas almas no início da viagem histórica da humanidade . E não se esqueça disto : o homem pode dizer não a Deus, mas Deus nunca diz não ao homem e ele nunca pára esperando por nós para responder livremente ao seu chamamento !

Chris esta Ressuscitado!

THEODOROS II
Papa e Patriarca de Alexandria e de toda a África

Δεν υπάρχουν σχόλια: